పాత మరియు క్రొత్త వస్తువులను కొనడానికి మరియు విక్రయించడానికి ఆన్‌లైన్ మార్కెట్ ఒక స్థలం
didyouknow
Some "fun"-facts about

Allindiabazaar.in.(AIB)

 • Buyer and sellers can get verified for free through SafeWebKey
 • AIB has been online since 2009
 • AIB does not charge any commission
 • AIB gives all corporate sellers a dedicated payment gateway
 • When having an AIB eStore you can basically have your own app which can be used on IOS and android
 • AIB has 14 different themes to choose between
 • For corporate sellers AIB gives ALL "Need-to-have" for free
 • Google's DevTool rated AIB to be technically better than  Flipkart.com,Amazon.in,and  Snapdeal.com
 • AIB is a hybrid between a classified site,and an E-commerce market place
 • AIB is owned and run by United Web Enhancers Private Limited from Gurgaon(HR)
 • AIB e-Stores have lots of backend features designed for doing business