పాత మరియు క్రొత్త వస్తువులను కొనడానికి మరియు విక్రయించడానికి ఆన్‌లైన్ మార్కెట్ ఒక స్థలం
Job Openings at  AllIndiaBazaar.in
 • PHP Developer
  AllIndiaBazaar  is looking for an experienced (2-3year's) PHP Developer with solid experience in backend development and relational database system.

  Job Descriptions :
  • Develop code in PHP, Symfony, MySQL.
  • Develop and manage highly trafficked, highly scalable web applications with PHP7 using Symfony framework.
  • Proven working experience in PHP development in Linux environment.
  • Hands on experience in designing and developing applications using Symfony.
  • Object Oriented analysis and design using common design patterns.
  • Excellent knowledge of Relational Databases, SQL and NoSQL databases.
  • Perform product analysis and development tasks of increasingly complex nature which may require extensive research and analysis.
  • Develop application code and unit test.
  • Ensuring high performance.
  • Build responsive web pages.
  • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.
  • Candidates would mainly be working on Allindiabazaar.in , Safewebkey.com , Parkgenie.in.


  Contact [email protected] or call +91 8377903767.
 • Business Development Executive
  AllIndiaBazaar  is looking for an energetic Business Development Executive who is able to take care of all the aspects of Domestic Sales, for AllIndiaBazaar Website, including but not limited to:

  Job Description
  • Identifying the user base.
  • Suggesting marketing strategies.
  • Contacting potential users.
  • "Closing the deal"


  Contact [email protected] or call +91 8377903767.